Our vision

 
 

Het Belgische energiebeleid staat op een belangrijk kruispunt. De elektriciteitsbevoorrading in het bijzonder wordt geconfronteerd met belangrijke uitdagingen in het kader van de nucleaire uitstap in 2025 en het bereiken van ons klimaatdoelstellingen. De context is moeilijk, gezien onze afhankelijkheid van de verouderende en steeds minder betrouwbare nucleaire centrales, gezien de te lage investeringen in nieuwe productiemiddelen, de onzekerheden voor spelers op de markt, de falende CO2-markt op Europees vlak, …

Om beleidsmakers bij te staan in het nemen van duurzame keuzes, zowel op regionaal als op federaal niveau, hebben BBL, Greenpeace, IEW en WWF een aantal studies laten uitvoeren om hun aanbevelingen te onderbouwen. Deze studies, die zich in eerste instantie richten op de elektriciteitssector met horizon 2030, zijn ingebed in mondiale energiescenario’s met horizon 2050.

In de studies ‘The Energy Report’, uitgevoerd door Ecofys voor WWF, en ‘The Energy [R]evolution' van Greenpeace, wordt aangetoond dat in 2050 de energievraag (elektriciteit, warmte, transport) van de gehele mensheid volledig gedekt kan worden door hernieuwbare energiebronnen. Deze transitie is niet enkel mogelijk en realistisch, maar ze is ook de meest goedkope in het licht van de meest recente trends in het energielandschap. Ze biedt bovendien een sterk antwoord aan de uitdagingen op vlak van klimaat.

De visie die als een rode draad doorheen de studies van de Belgische milieubeweging voor de elektriciteitssector tot 2030 loopt, is gebaseerd op volgende kernpunten:
 

 • Een ambitieuze inspanning inzake het potentieel aan energie-efficiëntie om de jaarlijkse elektriciteitsvraag te stabiliseren en de piekconsumptie te reduceren; 
   
 • Een stabiele groei van hernieuwbare energiebronnen in lijn met de doelstelling van 100% hernieuwbare energie in 2050 op Europees niveau;
   
 • Een beperkt gebruik van biomassa, waarbij strikte duurzaamheidscriteria worden gehanteerd; 
   
 • Definitieve uitstap van nucleaire energie in 2025, en dit in een Europese context waarin baseloadcentrales op basis van steenkool, bruinkool en nucleair over de gehele lijn worden gesloten;
   
 • Het gebruik van flexibele gascentrales als ondersteuning voor intermitterende hernieuwbare bronnen; 
   
 • Investeringen in het Europees elektriciteitsnetwerk dat een stabiele voorziening van elektriciteit toelaat. Tegen 2030 is op die manier 77% van de elektriciteitsbevoorrading mogelijk op basis van hernieuwbare energie; 
   
 • Het ontwikkelen van vraagbeheer (10% piekvraag in 2020 en 20% in 2030). 


Een duurzame energietoekomst is mogelijk; de milieuorganisaties willen met de verschillende studies op deze site hun steentje bijdragen aan deze uitdagende onderneming.