Recommendations

 
 

De belangrijkste aanbevelingen voor de Belgische elektriciteitsbevoorrading staan in het recente elektriciteitsscenario gericht op 2030 van de milieubeweging. Het bevat zowel de meest recente cijfers voor België, als voor Vlaanderen en Wallonië. Bekijk de studies (federaal en regionaal) van 3E en/of de briefing


Verder lijsten we hieronder kort onze prioriteiten op. Meer details zijn terug te vinden in de lijst met publicaties op deze website.


We vragen dat onze beleidsmakers aandacht hebben voor volgende punten:
 

 1. Maak werk van een breed maatschappelijk gedragen nationaal 2030 energieakkoord voor België dat als basis dient voor het energie-en klimaatplan van 2030 voor de Europese Commissie. Vertaal dit plan verder door in een energie- en klimaatplan voor een CO2-vrije samenleving tegen 2050, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

  Dit akkoord moet tot stand komen op basis van een intensieve samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus en door middel van een participatief proces met alle relevante stakeholders binnen en buiten de energiesector, inclusief de burger

   
 2. Streef naar een wetenschappelijk verantwoorde en rechtvaardige invulling van het akkoord van Parijs. Dit betekent een ambitieuze omzetting van de EU klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030. Mik daarom op bindende doelstellingen:
  • minstens 55% minder uitstoot van broeikasgassen

  • 45% hernieuwbare energie

  • 40% energiebesparing

    

 3. Voorts is het een absoluut minimum dat de EU 2020 doelstellingen (13% HE, 18% EE, 15% CO2 vermindering voor België) worden gehaald.

   
 4. Sluit conform de wet op de kernuitstap alle kerncentrales tegen 2025.

   
 5. Voer een daadkrachtig energiebesparingsbeleid in álle sectoren en zet in op een grootschalig energierenovatieprogramma met een verhoogde renovatiegraad en een diepgaande renovatie van alle gebouwen tegen 2050.

   
 6. Trek resoluut de kaart van hernieuwbare energie, om een duurzame en betaalbare energietoekomst te verzekeren:
  • Formuleer een ambitieuze doelstelling voor hernieuwbare energie in België en de gewesten voor 2030. Voor elektriciteit is een doelstelling van 58% hernieuwbare productie tussen dit en ten laatste 2030 een haalbare en betaalbare kaart. Voor Vlaanderen kunnen we mikken op 49%, in Wallonië is zelfs 79% mogelijk. 
    

  • Zorg voor een stabiel investeringskader met zekere financiering en pas daarbij de steun aan in functie van de evolutie van de technologie en van de energieprijzen.
    

  • Beperk het aandeel biomassa voor energie-opwekking. Daarom moeten we een plafond inbouwen voor het gebruik van biomassa dat rekening houdt met de beschikbare hoeveelheid duurzame biomassa. Respecteer het cascadeprincipe en zet biomassa enkel in voor energie-opwekking als deze niet kan gebruikt worden als voedsel of grondstof. Gebruik biomassa enkel in de meest energie-efficiënte toepassingen (warmtekrachtkoppeling, biogas of warmte).
    

  • Zorg voor een goed ruimtelijk kader voor de inplanting van hernieuwbare energie (en wind in het bijzonder).
    

  • Werk aan een draagvlakverhoging voor hernieuwbare energie en voorzie in vroege inspraak en een volwaardige participatie bij de uitbating van hernieuwbare energieprojecten. In dat opzicht moet een minimaal aandeel van burgerparticipatie ingesteld worden.

    

 7. Maak op korte termijn werk van een voldoende hoge CO2-prijs op Europees en/of Belgisch niveau. Een koolstoftaks of ander mechanisme die CO2-emissies duurder maakt, zal de benodigde subsidies voor de energietransitie aanzienlijk verlagen, los van de andere voordelen die dit biedt.

   
 8. Teken een stappenplan uit voor een flexibel net: een intelligent energiesysteem met flexibele productie én vraag, energie-efficiëntie, een sterke verbinding met de buurlanden en opslag, zo kunnen we rekenen op betrouwbare stroomvoorziening. Hiervoor moeten we afstappen van energiebronnen met een constante ‘baseload’-productie, zoals steenkool, bruinkool en nucleaire centrales, en inzetten op de uitbouw van slimmere stroomnetwerken.

   
 9. Zorg voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie, met een billijke verdeling van de kosten tussen industrie, KMO’s en burgers. Voer een energieheffing op fossiele brandstoffen, in plaats van alle kosten door te rekenen in de elektriciteitsfactuur.
Our Energy Future 2016 is the most recent electricity scenario of the environmental movement with a view on 2030. 

Our Energy Future 2016 is the most recent electricity scenario of the environmental movement with a view on 2030.